SYARAT PENGGUNAAN

investfox.com “Laman Web” dan orang yang mendaftar di laman web ini, yang dirujuk sebagai “Pelanggan”, terlibat dalam Syarat Perkhidmatan ini. Sila baca syarat-syarat yang dinyatakan di bawah dengan teliti sebelum menggunakan Laman Web, kerana akses anda kepada dan penggunaan Laman Web tersebut merupakan persetujuan anda untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini.

Promoliti Ltd mengawal Laman Web dan mempunyai hak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah Syarat Penggunaan ini pada bila-bila masa, dengan sebarang pengubahsuaian itu berkuat kuasa serta-merta selepas diterbitkan.

Kami ingin memberikan pelawat kami pengalaman pengguna yang telus sepenuhnya yang mematuhi semua undang-undang, peraturan industri dan peraturan yang berkenaan. Akibatnya, jika anda melihat apa-apa yang tidak didedahkan di bawah, atau jika anda mempunyai sebarang soalan sama sekali mengenai maklumat yang dibentangkan selepas ini, sila hubungi kami.

LESEN DAN AKSES LAMAN WEB

Promoliti Ltd memberi anda lesen untuk melihat, menanda buku, memuat turun dan mencetak halaman Laman Web dan Kandungan yang disertakan pada halaman tersebut untuk kegunaan dan paparan peribadi, bukan komersial anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperoleh, membayar, membetulkan, dan menyelenggara semua peralatan, talian telefon, dan bahan lain yang diperlukan untuk mengakses Laman Web, dan halaman di Laman Web hanya boleh digunakan untuk sebab peribadi, bermaklumat dan bukan komersial.

Melainkan anda telah mendapat kebenaran Promoliti Ltd, anda tidak dibenarkan mengubah suai, menyalin, mengedar, menghantar, menyiarkan, memaparkan, melaksanakan, mengeluarkan semula, menerbitkan atau menjual mana-mana halaman, Kandungan, data, maklumat, perisian, produk atau perkhidmatan yang diperoleh daripada laman web.

Laman Web ini tidak tersedia/bertujuan untuk digunakan oleh orang di bawah umur 18 tahun. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, anda hanya boleh menggunakan Laman Web dengan persetujuan ibu bapa atau penjaga yang sah yang bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini guna.

TIADA CADANGAN ATAU NASIHAT DIBERIKAN

Oleh kerana Promoliti Ltd bukan peniaga broker sekuriti berlesen atau penasihat kewangan, Laman Web ini adalah semata-mata untuk tujuan maklumat.

Kami tidak menjamin nilai prospektif mana-mana pelaburan atau sumber maklumat. Anda bertanggungjawab untuk penyelidikan dan keputusan pelaburan anda sendiri, dan anda harus berunding dengan pakar sekuriti yang berpengetahuan sebelum membuat sebarang pelaburan.

Kandungan di tapak web tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai asas tunggal untuk sebarang keputusan pelaburan, dan juga tidak boleh dianggap sebagai nasihat yang disesuaikan dengan keperluan kewangan mana-mana pelabur individu.

PENDAFTARAN

Anda mungkin perlu mendaftar untuk akaun pengguna untuk mengakses Laman Web atau beberapa bahagiannya. Dalam kes itu, anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang benar apabila diminta, dan, jika umur minimum diperlukan untuk kelayakan untuk memiliki dan mendaftar akaun pengguna, anda mengaku bahawa anda adalah sekurang-kurangnya umur yang diperlukan untuk berbuat demikian.

Dengan mencipta akaun pengguna, anda bersetuju menerima Syarat Perkhidmatan ini, termasuk sebarang perubahan yang dibuat oleh Promoliti Ltd dari semasa ke semasa kepada Terma dan Perkhidmatan ini. Promoliti Ltd berhak untuk menamatkan, menyekat, atau menggantung keistimewaan nama pengguna anda pada bila-bila masa, tanpa notis, atas apa jua sebab sekalipun.

HARTA INTELEK

Semua tanda yang dipaparkan di Laman Web adalah tanda dagangan Promoliti Ltd yang berdaftar dan tidak berdaftar. Tanda dagangan Promotidi Ltd tidak boleh digunakan dalam apa-apa cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan di kalangan pelanggan atau yang memperlekehkan atau memburukkan Promoti Ltd.

Teks, gambar, klip audio, logo, butang, kompilasi data, perisian, ikon, papan mesej, sembang, kod HTML, kod XML dan Kandungan asal lain (secara kolektif "Kandungan") adalah hak milik Promotidi Ltd atau pembekal kandungannya .

Tiada apa-apa yang terkandung di Laman Web memberikan anda sebarang lesen atau hak lain ke atas mana-mana harta intelek Promotidi Ltd. Anda tidak boleh menyalin, mengubah suai, mengedar, memaparkan, mengeluarkan semula atau menerbitkan semula mana-mana data atau Kandungan yang terkandung di Laman Web tanpa mendapatkan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Promotidi Ltd.

HUBUNGI

Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan mengenai Syarat Penggunaan, sila hubungi kami, dan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.